Yeminli Mali Müşavir
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Danışman Yazıları Yeminli Mali Müşavir
10.08.2018 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin defterlerinde yazılı taşınmazların yeniden değerlendirilmesi

            Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin defterlerinde yazılı taşınmazların yeniden değerlendirilmesi.

 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”un 5. maddesi ile Vergi Usul Kanununa Geçici 31. madde eklenmiştir. İlgili Geçici 31. maddeye göre;

 

Tam mükellef olan ve bilanço esasına göre deftere tabi olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri bilançolarına 25.05.2018 tarihi itibari ile kayıtlı taşınmaz varlıklarını, 30.09.2018 tarihine kadar yeniden değerleyebileceklerdir. Bu yeniden değerleme uygulaması mecburi olmayıp, ihtiyari olduğundan isteyen mükellef yeniden değerleme yapacak, istemeyenler yeniden değerleme yapmayacaklardır. 

Vergi Usul Kanununun  Geçici 31. maddesine göre, bazı mükellefler ile bazı taşınmazlar yeniden değerleme yapma kapsamı dışında tutulmuştur. Yani isteseler de Yeniden değerleme yapamayacak mükellefler şöyledir.

  • Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler,

  • Sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları,

  • Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler,

  • Vergi Usul Kanununun 215. Maddesine göre kendi kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimi ile  tutmalarına izin verilenler aktiflerine kayıtlı taşınmazları yeniden değerlemeye tabi tutamayacaklardır.               

         

Ayrıca, mükelleflerin aktifine kayıtlı olan sat geri kiralama yöntemi ile kirlananan taşınmazlarda yeniden değerlemeye tabi tutulmayacaktır. 

Bilanço esasına tabi defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 25.05.2018 tarihi itibari ile defterlerine kayıtlı taşınmazları,Yİ-ÜFE değerlerine göre, 30.09.2018 tarihine kadar güncel hale getirilebilecektir. Yİ-ÜFE değerleri ile güncel hale getirilecek taşınmazların, yeniden değerlemesi, defterdeki kayıtlı değeri ile, birikmiş amortismanlarının birlikte değerlenmesi şeklinde olacaktır.  Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların kanunun yürürlüğe girdiği 25.05.2018 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak.

Yeniden değerlemede taşınmazın artan değeri ile, bu taşınmazın artan amortismanı arasındaki fark, pasifte her taşınmaz için ayrı, ayrı açılacak alt hesaplarda gösterilmek kaydı ile özel bir fon hesabına alınacaktır. Taşınmaza ait amortismanın değerlemesinde, ayrılmamış amortismanlar ayrılmış gibi hesap edilerek, amortismanların Yİ-ÜFE ile değerlemesi yapılacak ve fona alınacak tutar bu şekilde hesaplanacaktır. Taşınmazların değerlemesinde Nisan/2018 ayına ait Yİ-ÜFE’nin, değerlenecek taşınmazın aktife girdiği ayı takip eden ayın Yİ-ÜFE’sine bölünmesi süreti ile bulunan katsayı, Taşınmazın aktif tutarı ile Birikmiş amaortismanı ile çarpılarak yeniden değerlenmiş değerler bulunacaktır. 2003 ve 2004 Takvim yıllarında yeniden değerlemeye tabi tutulan Taşınmazlar, bu yıllarda yapılan yeniden değerlenmiş taşınmaz değerleri esas alınarak, 30.09.2018 ayına kadar yapılacak  yeniden değerlemede bu değerler esas alınarak yeniden değerleme yapılacaktır. Yeniden değerlenen taşınmazların yeni değerleri üzerinden amartisman ayrılacaktır. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı/fon üzerinden % 5 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi yeniden değerleme işlemin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilecek ve bu sürede ödenecektir. Ödenen bu vergi, ödenecek olan başka bir vergiye mahsup edilmeyeceği gibi gider olarakda kaydedilemeyecektir. Fon üzerinden hesaplanan bu verginin zamanında ödenmemesi halinde kanunun bu hükmünden yararlanılmayacaktır.

Fon hesabında yer alan tutar sermayeye ilave dışında başka hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi halinde bu  işlemlerin yapıldığı dönemde gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Yeniden değerleme yapılan taşınmazların satışında veya elden çıkartılmasında, fondaki tutar, satış veya elden çıkarmada kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Yani satış veya elden çıkarma halinde bu fon satış kazancını artıran bir unsur olarak değerlendirilmeyecektir.

10.08.2018 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin defterlerinde yazılı taşınmazların yeniden değerlendirilmesi
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin defterlerinde yazılı taşınmazların yeniden değerlendirilmesi [Ayrıntılar]
09.02.2018 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE % 5 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASI
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE % 5 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASI [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN