SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI HK.
Duyurular

Sayın Üyemiz,

T.C. Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sanayi Atıksu Kirliliği Önleme ve Kontrolü Şube Müdürlüğü'nün yazısına atfen;

17/12/2022 tarih ve 32046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Su  Kirliliği  Kontrolü  Yönetmeliği'nde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik ile  uygulamada yaşanan  bazı  sorunlara  açıklık  getirilmiş  ve  Yönetmeliğin  ekinde  yer  alan  Kimyasal  Oksijen  İhtiyacı (KOİ)  deşarj  standartlarında  kısıtlama  yapılarak alıcı  ortam  kalitesinin  korunması  ve iyileştirilmesinde önemli bir adım atılması sağlanmış olduğu belirtilmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 11 ve Geçici 12 inci maddelerinde yapılan düzenlemeler ile deşarj standartlarında yapılan kısıtlamalar ve bu kısıtlamalara uyum süreçlerin belirlendiği belirtilmektedir.

Geçici 11 inci madde ile, " Bu Yönetmeliğin ekinde  yer  alan  deşarj  standartlarında  bu  maddeyi ihdas eden  Yönetmelik  ile  yapılan  değişikliklere  bu  maddenin  yayımı  tarihinden  itibaren;  revizyon yapılacak atıksu  arıtma  tesisleri  için  1  yıl,  yeniden  yapılacak  atıksu  arıtma  tesisleri  için  3  yıl içerisinde    uyum  sağlanması    zorunludur." hükmü getirilerek  deşarj  standartlarına  uyum  için  atıksu arıtma tesislerinde  yapılacak revizyon ve inşaat çalışmaları için süreler tanındığı belirtilmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 12 nci maddesi ile de "Bu Yönetmelikte yer almayan endüstri  tipleri  için  bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi kapsamında oluşturulan deşarj standartları tablosunda  yer  alan  KOİ  parametresinde  yapılacak  kısıtlama  oranının  belirlenmesi  için  ilgili  tesis tarafından  bu  maddenin  yayımı tarihinden  itibaren  6  ay  içerisinde  Bakanlığa  başvuru  yapılır. " hükmü getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Geçici 11. madde ile getirilen sürelerin sürdürülebilir  ve etkin  yönetiminin  sağlanabilmesi için,  ekte yer alan iş termin planı örneğinin incelenerek, SKKY ekinde yer alan yeni deşarj standartlarına uyum için atıksu arıtma tesislerinde revizyon veya inşaat çalışması yürütecek olanların 30/04/2023 tarihine kadar iş termin planlarını İl Müdürlüğüne sunmaları gerektiği belirtilmektedir.

Sunulan iş termin planlarının ise ekte yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi, revizyon kapsamına giren işlerin 17/12/2023 tarihine kadar, yeni atıksu arıtma tesisi inşası kapsamına giren işlerin ise 17/12/2025 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 2018/14 Sayılı Atıksu Arıtma/ Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi ve ekte yer alan Proje Onayı Revizyonu Gerektirmeyen Durumlar Listesi kapsamında değerlendirme yapılarak, özellikle revizyon kapsamına giren işlerden proje onayı  yapılacak  tesislerde  iş  ve  işlemlerin  ivedilikle sonuçlandırılması gerektiği belirtilmektedir.

Su  Kirliliği  Kontrolü  Yönetmeliği  (SKKY)'nde  yapılan  değişiklik  ile  Yönetmelik  ekinde  yer  alan KOİ  deşarj  standartlarında  değişen  oranlarda  kısıtlama  yapıldığından,  SKKY'nin  31(p)  maddesi kapsamında   özel  tablo   belirlenen  endüstriyel  tesislerde   uygulanacak  KOİ   kısıtlama   oranlarının belirlenmesi  için  tesis  özelinde  değerlendirme  yapılması  gerekmekte  olup,  özel  tablo  belirlenen endüstriyel  tesislere uygulanacak  KOİ  kısıtlama  oranlarının  belirlenmesi  için  ilgililerin  17/06/2023 tarihine  kadar  İl  Müdürlüğü  aracılığı  ile  Bakanlığa  başvuru  yapmaları gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, SKKY'de yapılan değişikliklerin uygulaması hususunda İl Müdürlüklerinden ve  ilgili kurumlardan  gelen  sorulara  ilişkin  olarak  hazırlanmış  olan  cevaplar  Genel  Müdürlüğün  internet sayfasında ( https://cygm.csb.gov.tr/ ) Güncel Belgeler başlığı altında "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Revizyonuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" konulu doküman olarak yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla.

Ekler

 

//