Yerli Malı Belgesi


Yerli Malı Belgesi 

Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiş olup yerli malı tanımı ile uygulama usul ve esaslarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili Bakanlığın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen yerli malı belgesi uygulama esasları TOBB Yönetim Kurulu tarafından da 05.11.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun  63.Maddesine göre, kamu  ihalelerinde yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan yerli malı belgesi yeni uygulama esaslarının 9.ve 10.maddelerinde yerli malı ürün tanımı ve belge alabilme şartları yeniden belirlenmiş olup buna göre;


(1)- Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aranan  şartlar;

 • a) Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeler tarafından üretilmesi (ürün adının belge içerisinde yer alması)
 • b:) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
 • c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.
 • d) Hammadde temin edilen firmaların sanayi sicil belgeleri

 

(2)- Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için;

a) İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

d) Hammadde temin edilen firmaların sanayi sicil belgeleri

Yerli Malı Belgesi Başvurusunda İstenilen Evrak Listesi 

1    Başvuru Dilekçesi
2    Taahhütname
3    Yerli Malı Belgesi Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi
4    Firma İmza Sirküleri
5    SMMM- YMM Ruhsatları
6    Sanayi Sicil Belgesi (Firmaya Ait)
7    Sanayi Sicil Belgesi (Tedarikçi Firmalar Ait)

8    Ek.3-A Formu

 • a) Direkt ve Dolaylı yerli ve ithal gider malzemeleri tek tek forma yazılmalıdır.
 • b) Her bir giderin faturası ve yerli olanların Sanayi Sicil Belgesi olmalıdır.
 • (İşletmenin dışarıdan aldığı hammaddelere/ara mamullere ilişkin SSB’si varsa “yerli” yoksa “ithal” kategoride değerlendirilmesi gerekir.)
 • (*Önemli: Faturayı ve Sanayi Sicil Belgesini (SSB’yi) ayırt edebilmek için her fatura ve ilgili SSB’nin üzerine Ek.3-A listesindeki numara yazılmalıdır veya Ek.3-A Formunda yer alan tüm hammaddelerin yanına parantez açılarak alım yapılan firma ismi belirtilmeldir.)
 • Ek.3-B Formu
 • Başvuru dosyasında Direkt ve Dolaylı işçilik giderlerini gösteren belge (veya belgeler) olmalıdır.
 • (Dolaylı İşçilik neleri kapsar? Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri gibi.)
 • Ek.3-C Formu
 • Eğer genel giderler bölümüne, gider kalemleri yazıldıysa işletme tarafından bunların belgeleri Oda’ya verilmelidir. (Genel üretim giderleri: Elektrik, su, kira, ısınma gibi giderlerdir.)
 • Ek.3-D Formu
 • Oran YMB Yönetmeliğine uygun olarak hesaplanmalı 
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili Kişi tarafından imzalanmalı
 • SM,SMMM,YMM bilgileri doldurulup kaşelenip imzalanmalı

Not : Tüm Ek.-A,B,C,D Cetvelleri Odaya SM/SMMM/YMM ve firma imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

9    YMB hesabının yapıldığı döneme ait fiili üretim miktarı Odaya SM/SMMM/YMM ve firma imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

10  Yıllık İşletme Cetveli (Bir önceki Yıla Ait) Bir önceki yılın işletme cetvelindeki fiili üretim miktarını gösteren belge Odaya SM/SMMM/YMM ve firma   imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

11    Fiili Üretim Miktarı :
YMB hesabının yapıldığı döneme ait fiili üretim miktarı rakamı Odaya SM/SMMM/YMM ve firma imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

12    Ürün Reçeteleri :
İşletme başvuru sırasında Oda’ya Ürün Reçetesi (ürünün üretiminde kullanılan tüm girdi isimlerinin  yer aldığı ve birim üründe bu malzemelerden ne kadar kullanıldığını gösterir listeyi Odaya SMMM/YMM ve firma imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

13    Üretim Akış Çizelgesi:
Ürüne ait üretim aşamalarını gösteren çizelge üretici tarafından hazırlanıp imzalı/kaşeli odaya verilmelidir.

14    Dağıtım Anahtarı:
Her YMB için SM/SMMM/YMM tarafından hesaplamanın nasıl yapıldığına dair “SM/SMMM/YMM Ürün Maliyet Hesabı Açıklama Notu” yazılmalıdır. Eğer işletmede birden fazla ürün üretiliyorsa Açıklama Notunda mutlaka “Dağıtım Anahtarı” konusunda bilgi verilmelidir. Bu belge SM/SMMM/YMM tarafından imzalı/kaşeli olmalıdır.

15    İşçilik giderine esas teşkil eden belgeler (Bordrolar)

16    Genel Giderlere esas teşkil eden belgeler (Amortisman Giderleri,Makine Bakım-Onarım Giderleri,Kira Giderleri,İşletme Malzemesine Ait Giderler,Enerji(Elektrik,Su) Giderleri,Ulaştırma Giderleri, Yemek Giderleri,Diğer Personel Giderleri)

17    Varsa firma tarafından başvuru esnasında Odaya verilen diğer belgeler

18    Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi belgesi

19    Yerli malı belgesi alınmak istenilen ürüne ait satış faturaları
 

Yerli malı belgesi hakkında Odamız tarafından hazırlanan videoyu izlemek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bölüm 1

Bölüm 2

 

Yerli Malı Belgesi başvurusu için gerekli belgeler listesi aşağıdaki ekte sunulmuş olup müracaatını odamıza yapan üye firmalarımıza tebliğ gereği 10 gün içerisinde yerli malı belgesi düzenlenebilmektedir.

 

Ekler

Ek-1: Yerli Malı Belgesi başvurusu dilekçe (Ek-1)

Ek-2: Yerli Malı Belgesi başvurusu için taahhütname (Ek-2)

Ek-3: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3)

Ek-4: Yerli Malı Belgesi TOBB onay ücreti hesap bilgileri (Her bir ürün için 900 TL yatırılmalıdır)

Ek-5: Mali Verileri İnceleme İzni Formu

 

 

Detaylı bilgi için;

Zahide TOPRAK
Sanayi Hizmetleri Memuru
ADANA SANAYİ ODASI
Telefon : (0 322) 436 63 63 - 112
E-Posta : zahidetoprak@adaso.org.tr

 

//