Kapasite Raporu


Gerekli Belgeler:

*Kapasite Raporu İçin Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız

*Makina faturaları veya demirbaş kayıtları tıklayınız

*Üyeler için Kapasite Raporu Ön Sayfa Bilgi Formu tıklayınız

*Kapasite Raporu Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Kapasite Raporu

 • Kapasite Raporunun Zorunluluğu
 • Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler
 • Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi
 • Kapasite Raporu Yenileme ve Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
 • Kapasite Raporu Ücretleri
 • Kapasite Raporu Başvuru Formları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kapasite Raporunun Hazırlanma Süresi
 • Kapasite Raporunun Onaylı Kopyası (Aslı Gibidir Suret)
 • Kapasite Raporu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu,
 • T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

KAPASİTE RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER

Kapasite Raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.

KAPASİTE RAPORU YENİLEME-SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ

5174 Sayılı TOBB Kanunu ve 16.06.1975 tarih ve 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Odaların çalışma alanları içinde bulunan sanayi işletmeleri, kapasite raporu çıkarmak ve süresi dolan kapasite raporlarını yenilemek durumundadır.

Ayrıca, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 41.maddesine göre; Sanayi Odası ve Ticaret Odasının ayrı ayrı bulunduğu illerde, her iki Odaya kayıtlı firmalar, kapasite raporlarını Sanayi Odalarından almak zorundadır.

Bu amaçla, sanayi ve ticari faaliyetlerinizde önemi olan kapasite raporunuzun geçerlilik süresinin yenilenmesi konusunda Odamıza en az bir hafta öncesinden başvurulması oldukça önemli olup olası mağduriyetler önlenebilecektir.

Geçerli Kapasite Raporuna sahip üyelerimiz, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alacakları Sanayi Sicil Belgesini TEDAŞ’a ibraz etmek suretiyle sanayi aboneliğine geçmekte ve diğer abonelere göre yaklaşık %13-27 oranında ucuz elektrik kullanma hakkına sahip olabilmektedirler.

Ayrıca, 6948 Sanayi Sicil Kanununun 9.maddesinde yapılan değişiklikler sonucunda; işletmelerini sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya yıllık işletme cetvelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vermeyen işletmelere yaklaşık 2356 TL idari para cezası uygulanacağından; üyelerimizin, 2023 yılı verilerini içerir yıllık işletme cetvelini www.sanayi.gov.tr adresinden doldurup İl Müdürlüğüne vermeleri mağduriyetleri önleyecektir.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU VE ÜCRETLERİ

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Adana Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.

Üyelik işlemleri için tıklayınız

İş yeri adresi değişikliklerini Odamız Sanayi Hizmetleri Birimine bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmeyecektir.

01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olan yukarıdaki fiyata 3.750,00 TL'lik TOBB onay harcı ile eksper yol ücreti dahil değildir.

İş yerine eksper heyetinin gidiş geliş yol ücretleri, 2024 yılı eksper yol ücreti tarifesine göre firma tarafından karşılanır. Firma isterse eksperleri imalat adresine kendi aracı ile götürüp getirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi ADASO Sanayi Hizmetleri Birimi 0(322) 436 63 63 (112) numaralı telefondan temin edilebilir.

KAPASİTE RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ

Firma kapasite istek formlarını doldurarak müracaat ettikten sonra Sanayi Hizmetleri Birimince görevlendirilen ekspertiz heyeti en kısa zamanda firma iş yerinde inceleme yapar.

Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için internet üzerinden online olarak TOBB'ne gönderilir.

T.O.B.B. ONAYLI KAPASİTE RAPORUNDAN TASDİKLİ SURET VERİLMESİ

Adana Sanayi Odası’nca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra T.O.B.B.’ ne onay için gönderilir. Onaydan dönen rapor Adana Sanayi Odası’nda muhafaza edilir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alabilirler.

Tasdik Fiyatı (Her yılın Ocak ayında değişir): Sayfa Başı 100 TL

Onaylı rapor kopyası almak için firma, antetli kağıdına onaylı kapasite raporundan kaç adet istendiğini belirtir şekilde aşağıdaki dilekçe ile başvurur.

Dilekçe Örneği

Adana Sanayi Odası
Genel Sekreterliği’ne

.............tarih ve ...........nolu T.O.B.B. tasdikli kapasite raporundan ..........adet raporun ................’ye ibraz edilmek üzere verilmesini arz ederiz. Firma Ticaret Sicil No.

 

Firma Kaşesi ve
Yetkili İmza

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Kapasite raporu alabilmek için firma en az kaç işçi çalıştırıyor olmalıdır?
  Merkezi Adana’da olup muharrik kuvvet kullanan ve üretimde çalışan (ortaklar hariç) en az 10 işçisi bulunan firmalar kapasite raporu alabilir. 5174 sayılı TOBB Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Odamıza kayıtlı olan ve işçi sayısı 10 kişinin altında bulunan sanayi kuruluşlarının Odamızdaki kayıtları devam edecek ve bu kuruluşların Kapasite raporları Odamız tarafından düzenlenecektir.
 • İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır?
  İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin Adana Sanayi Odası Üye İlişkileri ve Sanayi Hizmetleri Birimine bildirilmesi gereklidir.
 • Kapasite raporu neden iptal edilir?
  Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilir.
 • Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır ?
  Kapasite raporu yenilenecektir.
 • Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?
  Tel: (322) 4366363 (112) numarayı arayınız.
 

Zahide TOPRAK
Sanayi Hizmetleri Personeli 
ADANA SANAYİ ODASI
Telefon : (0 322) 436 63 63 - 112
Faks : (0 322) 436 16 36
E-Posta : zahidetoprak@adaso.org.tr
Web : www.adaso.org.tr
Turhan Cemal Beriker Blv. No: 156 Seyhan - Adana / TÜRKİYE

//