Tarihçe


TANITIM FİLMİMİZ   

Adana Sanayi Odası'nın kuruluş çalışmaları, ülkemizin planlı kalkınma sürecine girdiği tarihlerde gündeme geldi. 5 Temmuz 1966 tarihinde 150 kuruşluk damga pulu eklenen ve Adana Birinci Noteri tarafından hazırlanan "vekalet ve selahiyetname" ile Adana Sanayi Odası kuruluşunda ilk resmi adım atıldı.

Adana Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 181 sanayici üyenin talebi tutanaklara şöyle geçti:

"Bilindiği gibi , içinde bulunduğumuz planlı kalkınma devresinde, esas gaye milli gelirimizin süratle yükseltilmesidir. Bu gayenin gerçekleşmesinde, sanayi faaliyetleri birinci derecede önem taşımaktadır. Bugün refah seviyeleri yükselmiş medeni memleketler, istisnasız sanayide ileri gitmiş memleketlerdir.

Memleketimizde sanayiinin inkişafı, bu sahada mevcut çeşitli engellerin ve ağır formalitelerin giderilmesine ve bunların yerine teşvik edici yapıcı faktörlerin ikame edilmesine bağlı bulunmaktadır....

...Yurdun süratli kalkınma ihtiyacı, sanayii ile ilgili muhtelif problemlerin ciddiyetle ele alınmasını ve ilgili merciilere kolaylıkla ulaştırılmasını zaruri kılmaktadır. Planla ilgili hususlar, sanayii yatırımlarının teşviki, çeşitli vergi münasebetleri, sanayi bölgeleri, sanayi mamüllerinin ihracı, sanayimizin reorganizasyonu, işveren ve işçi münasebetleri ve nihayet müşterek pazar gibi çeşitli önemli mevzularda bilgi, ihtisas ve tecrübeye dayanan çalışmalara süratle başlamak zorundayız.

Adanada kurulacak bir sanayi odasının bu sahalarda yapacağı müsbet çalışmaların ve bilhassa ilgili resmi organlarla yakın temaslar sonunda, varılacak neticelerin ehemmiyetine samimiyetle inanıyoruz.

Bu itibarla, Adana vilayeti içinde faaliyette bulunan biz sanayiciler, 5590 Sayılı Kanunun 3. ve 4. maddeleri mucibince -gereğince- Adana Sanayi Odası kurulması, hakkındaki dileğimiz, işbu tutanakla tespit ederek, bunun tahakkuku için alakalı makamlar ve şahıslar nezdinde bizleri temsile ve muameleleri icraya yetkili olmak üzere; Sakıp Sabancı, Ahmet Kavrakoğlu, Yalçın Yarman, Hizbullah Ocak, Mustafa Paksoy ve Selahattin Cankayı vekil ve temsilci seçtik." (Adana Sanayicileri)

Tarih 5 Aralık 1966yı gösterdiğinde bütün prosedürler yerine getirilmişti. İlk Yönetim Kurulu ve ilk Meclis Toplantısı da bu tarihte yapıldı.

Adana Valisi Ö. Lütfi Hancıoğlunun da katıldığı toplantıda ilk Meclis üyeleri; Kemal Tuncel, Ahmet Kavrakoğlu, Hizbullah Ocak, Sakıp Sabancı, Selahattin Canka, Kenan Çetinel, Yalçın Yarman, Rüstem Sardaşlar, İhsan Fikri Pancaroğlu, Bahri Ay, Teyfik Yılmaz Sergici, Kadir İpek, Bahtiyar Olgun hazır bulundular.

İlk toplantıda Meclis Başkan ve Başkanvekili seçildi. Meclis Başkanlığına Selahattin Canka, Başkanvekilliğine ise Bahtiyar Olgun seçilirken Yönetim Kurulu ise şöyle belirlendi:

Sakıp Sabancı Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yalçın Yarman Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine, Kenan Çetinel Muhasip Üye ve Hizbullah Ocak ile Ahmet Kavrakoğlu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladılar.

Adana Sanayi Odası, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin kurulması çalışmaları başta olmak üzere, bölge sanayisinin gelişmesi yönünde birçok önemli kararların altına imza attı. ADASO, 5174 Sayılı Yasanın verdiği görevinin yanı sıra, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerine en büyük destek veren kurumlar arasında hep ilk sıralarda yer aldı.

//