Oda Kayıt İşlemleri


Odaya Kayıt Zorunluluğu: (5174 say. Kanun m.9, Oda Muamelat Yönetmeliği m.5)
5174 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadır. Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar.

Sanayici Sayılmanın Şartları:

  • Tezgah, cihaz, makine gibi hareketli araçları kullanıyor olmak,

  • Ham madde, yarı ve tam mamulleri işleyerek yeni bir ürün üretmek,

  • En az 10 işçi çalıştırıyor olmak,

Kanun en az 10 işçi çalıştırıyor olmak koşulu ile, yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği işyerlerini işletenler ile bilişim teknolojisi ve yazılım üretenleri de sanayici kabul etmiştir.

Talep Üzerine Veya Resen Kayıt: (Oda Muamelat Yönetmeliği M.6, 7, 8)

Talep Üzerine Kayıt: Odaya kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler web sitesinde yer alan belgeleri tamamlamak suretiyle Oda Sicil Servisine başvurur.
Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu gerektiğinde oda tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.
Başvuruları mevzuat hükümlerine uygun görülenlerin üyeliğe kaydedilmesine yönetim kurulunca karar verilir.
Resen Kayıt: 5174 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre odaya kayıt zorunluluğu bulunup da bu zorunluluğu işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyenlerin tespiti halinde; oda yönetim kurulu kararı ile resen üye kaydı yapılabilmektedir.

Üyelik Kaydının Silinmesi:

Oda Üyelik Kaydının Talep Üzerine Silinmesi: (Oda Muamelat Yönetmeliği m.15)
Ticaret Sicilindeki kayıt terkin edilmiş olmalı veya üye münfesih durumda bulunmalıdır.
Söz konusu durumlar üye tarafından belgelendirilmek zorundadır.
Üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

Oda Üyelik Kaydının Sanayici Vasfının Yitirilmesi Nedeniyle Başvuru Üzerine veya Resen Silinmesi: (Oda Muamelat Yönetmeliği m.15)
Sanayicilik vasfının yitirildiğinin başvuru üzerine veya resen tespit olunması: 
5174 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde tespit edilen vasıfların yitirilmesi gerekmektedir.
Bu durum odaca tespit edilmiş olmalıdır.
Üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

Değişikliklerin Bildirilmesi: (5174 Sayılı Kanun m.10, Oda Muamelat Yönetmeliği m.13)
Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

Oda Kayıt Evrakları

Gerçek Kişiler İçin:

Üye Kayıt Başvuru Evrakları

Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Aslı)

İmza ve Unvan Beyanı (noter onaylı)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yerleşim Yeri Belgesi ile Fotoğraf (3 Adet) 

Üretimde Kullanılan Makine ve Ekipmanların Listesi ve Alış Faturalarının Fotokopileri

İşyeri Firmanın Mülkiyetinde ise Tapu Fotokopisi, Kira İse Kira Kontratı Fotokopisi

SGK Prim Bildirgesi (En az 10 İşçi çalışıyor olmalıdır)

İçinde Bulunduğumuz Yıldan Önce Kurulan Firmaların Önceki Yıl Sonu İtibariyle Hazırlanmış Bilançoları

Firma başka Odaya kayıtlı ise; yeni tarihli oda sicil kayıt sureti

Vergi levhası fotokopisi (Sınai Faaliyette olduğunuzu gösterir 01- 45 arası nace kodu gereklidir)

Tüzel Kişiler İçin:

Üye Kayıt Başvuru Evrakları

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Ortakların ve Yetkililerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve Yerleşim Yeri Belgeleri ile Temsilcilerin 3 Adet Fotoğrafı

Üretimde Kullanılan Makine ve Ekipmanların Listesi ve Alış Faturalarının Fotokopileri

İşyeri Firmanın Mülkiyetinde ise Tapu Fotokopisi, Kira ise Kira Kontratı Fotokopisi

SGK Prim Bildirgesi(En az 10 İşçi çalışıyor olmalıdır)

İçinde Bulunduğumuz Yıldan Önce Kurulan Firmaların Önceki Yıl Sonu İtibariyle Hazırlanmış Bilançoları

Firma başka Odaya Kayıtlı ise; Yeni Tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti

Vergi Levhası Fotokopisi (Sınai Faaliyette olduğunuzu gösterir 01- 45 arası nace kodu gereklidir) 

Tüzel Kişi Şubeleri İçin:

Üye Kayıt Başvuru Evrakları

Şubeye ait Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Aslı)

Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza sirküleri

Temsilcilerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve Yerleşim Yeri Belgeleri ile Temsilcilerin 3 adet Fotoğrafı

Üretimde Kullanılan Makine ve Ekipmanların Listesi ve Alış Faturalarının Fotokopileri

İşyeri Firmanın mülkiyetinde ise Tapu Fotokopisi, Kira ise Kira Kontratı Fotokopisi

SGK Prim Bildirgesi(En az 10 İşçi çalışıyor olmalıdır)

İçinde Bulunduğumuz Yıldan Önce Kurulan Firmaların Önceki Yıl Sonu İtibariyle Hazırlanmış Bilançoları

Firma başka Odaya Kayıtlı İse; Yeni Tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti 

Vergi Levhası Fotokopisi (Sınai Faaliyette olduğunuzu gösterir 01- 45 arası nace kodu gereklidir)

Not: Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kayıt için Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir. EKSİK MÜRACAAT DOSYALARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Fotokopilerin okunaklı olmasına ve zımba teli kullanılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

Kayıt belgelerinin doldurulması ve diğer konularda Sicil Servisinden tamamlayıcı bilgi alınabilir.

Detaylı bilgi için;

Azizhan DEDE

Sicil Memuru
ADANA SANAYİ ODASI
Telefon : (0 322) 436 63 63 - 122 
E-Posta : azizhandede@adaso.org.tr
Turhan Cemal Beriker Blv. No: 134 Seyhan - Adana / TÜRKİYE

 

 

//