Aidat İşlemleri


Muhasebe Faaliyetleri

AidatÜyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ve munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

2024 yılı, yıllık aidat için tespit olunan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise 2023 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

Yıllık Aidat

 • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
 • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
 • Oda şubelerine kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
 • Yıllık aidat firmaların sermaye ve öz varlık toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.
                                                             
                                                   2024 YILI 
                                        ADANA SANAYİ ODASI
                          KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

 

Derece

Tescilli Sermaye

(TL)

Kayıt Ücreti (*)

(TL)

Yıllık Aidat

Ücreti (TL)

FEVKALADE

10.000.000 TL ve Üzeri

9.800

10.000

1.DERECE

5.000.000 TL-9.999.999 TL

9.700

9.900

2.DERECE

100.000 TL-4.999,999TL

9.600

9.800

3.DERECE

50.000 TL-99.999 TL

9.500

9.700

4.DERECE

0 TL-49.999 TL

9.400

9.600

5.DERECE

Yeni Kurulan Firmalar

3.000

İlk Yıl Alınmıyor


 

 

Munzam Aidat

 • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.
 • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmaktadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.
 • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Yıllık Aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.

Aidat ve Diğer Ödemelerinizin Yatırılacağı Banka Şubeleri

 • Banka ile gönderilecek havale ve EFT'lerde, ADASO ODA SİCİL NO ve ÜNVANINIZI mutlaka yazdırınız.
 • Odamız veznesi
 • Garanti Bankası Adana Şubesi TR38 0006 2000 0010 0006 2980 48 IBAN no'lu aidat hesabına
 • İş Bankası Adana Şubesi TR73 0006 4000 0016 0002 9941 98 IBAN no'lu aidat hesabına
 • Akbank Küçüksaat Şubesi TR57 0004 6001 0488 8000 0380 49 IBAN no’lu aidat hesabına

 

 

 

 

//