5 Puanlık EYT Prim Teşviki Hk.
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1.Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-95.Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen, 5510/4-1 (a) kapsamındaki sigortalıların emekli olduktan sonra en son çalıştıkları özel sektör işyerinde SGDP’ye tabi çalışmaya başlamaları halinde, SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına ilişkin sigorta prim teşviki uygulamasının usul ve esasları 14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

 

 1.  Prim teşvikinden yararlanma şartları

 

 1. 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması:

 

 • Sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin 03.03.2023 ve sonrasında “8-Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme” işten çıkış kodundan düzenlenmesi,

 

 • Sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde SGDP’ye tabi olarak en son ayrıldığı işyerinde çalışmaya başladığına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin SGK’ya verilmiş olması,

 

 • Destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin, işverenler tarafından düzenlenecek işten ayrılış bildirgeleri ile işe giriş bildirgelerindeki işyeri sicil numaralarının aynı olması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, diğer yandan;

 

 • 30 günlük sürenin bitim tarihinin hafta tatili y a da resmi tatile rastlaması halinde 30 günlük sürenin uzatımına gidilmeyeceği,

 

 • 30 gün içinde yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalının asıl işverene veya alt işverene ait işyerinde SGDP’ye tabi çalışmaya başlaması halinde kanunda belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla asıl işveren veya alt işverenin bu indirimden yararlanılabileceği,

 

 • Hizmet akdi ile aynı ayda birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve EYT kapsamında sigortalının işten ayrılışını veren her bir işyerinin, teşvik için aranan şartları da sağlamak kaydıyla bu sigortalıdan dolayı prim teşvikinden yararlanabileceği,

 

 1. Teşvikten yararlanacak sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmış olması:

 

 • Beş puanlık indirimden yararlanılmak istenen sigortalıların, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmış olması gerektiği,

 

 1.  İşyerinin özel sektör işverenine ait olması:

 

5 puanlık prim teşvikinden,

 

 • ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan,

 

 • 5510/Ek-9.Maddesinin 1.Fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan,

 

Dolayı yararlanılabilecek olup,

 

 • 5335 sayılı Kanun'un 30.Maddesinin 1.Fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı,

 

 1.  APHB / MPHB’nin yasal süresi içinde verilmesi:

 

 • Teşvikten yararlanabilmek için indirim kapsamına giren sigortalılar için 15510 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “2 nolu Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” veya “48 nolu Yeraltında Çalışanlar Emekliler” belge türlerine ilişkin

 

APHB / MPHB’nin yasal süresi içerisinde verilmiş olması gerektiği,

 

 1.  Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi:

 

 • Aynı aya ilişkin düzenlenmiş APHB /MPHB’lerden dolayı tahakkuk etmiş olup, indirim sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken ilgili aya ait tahakkuk eden tüm sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerektiği,

 

 • İşsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için söz konusu indirimden yararlanılabilecek, buna karşın ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primlerinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda SGDP 5 puanlık prim indiriminden yararlanılmasının mümkün olmayacağı,

 

 1. İşverenin, Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması:

 

 • SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin Türkiye genelinde, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerektiği,

 

 1.  İşveren hakkında, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması:
 • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında;

 

 • Öncelikle söz konusu tespitin 2017/18 No'lu Genelgenin 2 numaralı bölümünde belirtildiği şekilde 5510/Ek-14.Maddesinin 3.Fıkrasına göre yasaklama kapsamına girip girmediğinin değerlendirileceği,

 

 • Söz konusu tespitin yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda, yine 2017/18 No'lu Genelge gereğince tespite ilişkin tutanak tarihini/mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların Kuruma intikal tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay/bir yıl süreyle yasaklama işleminin yapılacağı,

 

 • Buna karşın, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler hakkında yasaklama yapılmayacağı ve diğer şartları sağlamaları kaydıyla bu teşvikten yararlanabilecekleri,

 

 1.  SGDP İşveren Hissesi İndiriminin Süresi

 

 • EYT kapsamında giren sigortalıların, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmadan önce en son çalıştıkları işyerinde ve SGDP’ye tabi çalıştıkları süre boyunca yararlanılabilecekleri,

 

 • SGDP indiriminden yararlanılan sigortalılar için işten ayrılış bildirgesi verilmesi halinde, söz konusu sigortalıların aynı işyerinde yeniden SGDP’ye tabi işe başlasa dahi, bu sigortalılardan dolayı söz konusu indirimden yararlanılamayacağı,

 

 1.  İndirimden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvuru

 

 • 5510/Geçici-95.Maddesi kapsamında yer alan 5 puanlık indirimden yararlanılabilmek için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerektiği,

 

 • İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvuruların, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi” menüsü vasıtasıyla yapılacağı,

 

 • 15510 kanun numaralı teşvik tanımlamasının yapılmasından sonra, SGDP indiriminden yararlanılan sigortalıların 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunduğu, ancak bu talebe istinaden sigortalılara ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmadığının sonradan tespit edilmesi durumunda, indirimden yersiz yararlanılan sigortalılar hatalı teşvik listesi ile takip edileceği,

 

 1. Diğer Hususlar

 

 • İşyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan indirimden nakil tarihinden önce yararlanılan sigortalılardan dolayı, anılan maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla nakil tarihinden sonra da yararlanılabileceği,

 

 • İşyerinin devri ya da intikali halinde, işyeri sicil numarası değişmeyeceğinden devir veya intikal tarihinden önce indirimden yararlanılan sigortalılardan dolayı anılan maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla devir veya intikal tarihinden sonra da indirimden yararlanılmaya devam edileceği,

 

 • Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması veya adi ortaklığın gerçek kişiye dönüşmesi durumunda; işyeri sicil numarası değişmeyeceğinden bu değişikliklerden önce indirimden yararlanılan sigortalılardan dolayı anılan maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla değişiklik sonrasında da indirimden yararlanılmaya devam edileceği,

 

 • İndirimden yararlanılan sigortalıların aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde, aynı işyerinde çalışmaya devam etme şartının ihlali nedeniyle bu sigortalılardan dolayı bu indirimden nakil tarihi itibarıyla yararlanılamayacağı,

 

 • 5510/81 (ı) bendinde yer alan hüküm gereğince yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı; SGDP 5 puanlık işveren hissesi indiriminden yararlanılamayacağı,

 

 • 506/Geçici-20.Maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel bakımından; istihdam eden sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, oda, borsa ve birlikler, sandık statüsüne tabi personelinden dolayı 01.02.2019 tarihinden itibaren 5510/81 (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası beş puanlık indirimden yararlanmasının mümkün olmadığı,

 

 1. Yürürlük

 

 • 5510/Geçici-95. Maddesi kapsamındaki SGDP işveren hissesinden 5 puanlık prim indirimi ile ilgili 2023/19 sayılı Genelgenin hükümlerinin 03.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği,

Belirtilmektedir.

Saygılarımızla.

Ek – Genelge

 

//