İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı (Karar Sayısı: 5052)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı (Karar Sayısı: 5052) 31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete (3. Mükerrer) yayımlanmıştır.

31.12.2020 tarihli, 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış   ve 2022 yılı yeni I, II, III, IV, V, VI ve VII sayılı listeler ve EK:1 (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ), GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler (EK-2), (EK-3) ve (EK-4) ve Tablo 1 (Bileşim Tablosu) Tablo 2 (Toplu Konut Fonu Tablosu) yayımlanmıştır.

Kapsam

(1) 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.”

(2) Aynı Kararın 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.”

(3) Aynı Kararın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021” ibareleri “1/1/2022” şeklinde, “28/2/2021” ibaresi “28/2/2022” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “1/1/2018-31/12/2019” ibaresi “1/1/2017-31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.   

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karar

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.