İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/2
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/2, 07.02.2024 tarih ve 32453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 25/2/2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7) ile Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “sodyum perkarbonatlar” ürünü ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede, nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın
Tanımı

Menşe Ülke

Firma
Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

2836.99.90.10.00

Sodyum perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

Solway Chemicals Gmbh

5%

Diğerleri

12%

İsveç Krallığı

Tüm firmalar

12%

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

//