Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) yayımlanmıştır.

19 Ocak 2022 tarih ve 7351 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen yedinci ve sekizinci fıkra hükümleriyle, ihracat yapan kurumların ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması öngörülmüştür.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan duyuruda, özetlenen düzenlemeyle ilgili olarak hazırlanan Genel Tebliğin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtilmiştir.

19.01.2022 tarih ve 7351 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen yedinci ve sekizinci fıkra hükümleriyle ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması öngörülmüştür. 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan duyuruda, özetlenen düzenlemeyle ilgili olarak hazırlanan Genel Tebliğin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtilmiştir.

Tebliğde indirimli kurumlar vergisi düzenlemeleri özetlendikten sonra, uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yer alan açıklamalardan öne çıkan bazı konular aşağıda özetlenmiştir.

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasının koşulları

Tebliğde yapılan açıklamada, ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması için, ihracat faaliyetle uğraşmalarının yeterli olduğu, üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların; 

 • Sanayi sicil belgesine sahip olması ve
 • Fiilen üretim faaliyetiyle uğraşması

gerektiği belirtilmiştir

İhracat faaliyetinden elde edilen kazançlarda indirimli oran uygulaması

 • İndirimli kurumlar vergisi oranının hem mal hem de hizmet ihracından elde edilen kazanca uygulanması mümkündür.
 • İndirimli oran uygulanması bakımından hizmet ihracı Tebliğde, yurt dışındaki müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler olarak tanımlanmıştır. 
 • İhracatçı kurumların başka faaliyetlerden elde edilen kazançlarının da bulunması durumunda, ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço kârına oranlanması suretiyle bulunacaktır.
 • Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satışı ile yurt içinden serbest bölgelere ve gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlardan elde edilen kazanca indirimli oran uygulanması mümkündür.

Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlarda indirimli oran uygulaması

 • Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan kurumların üretimden elde edilen kazancın tespitinde, üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar (varsa üretimden doğan zararlarla) bir bütün olarak kabul edilmektedir. 
 • Sanayi sicil belgesine sahip olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucu elde edilen kazançlara indirimli oran uygulanması mümkündür.
 • Üretim faaliyeti dışında başka faaliyetlerden elde edilen kazançları da bulunan kurumların üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak matrahı, üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço kârına oranlanması suretiyle bulunacaktır.

İhracat ve üretim faaliyetlerinin birlikte yapılması durumunda indirimli oran uygulaması

 • Üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların, ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına, üretilen ürünün yurt içinde veya yurt dışında satılmasına bakılmaksızın, üretimden elde edilen kazanç olarak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacaktır.
 • Üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa bile, bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak indirimli oran uygulanacağından, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci defa indirime yol açacak şekilde ayrıca indirimli oran uygulanmayacaktır.

İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazanç toplamının ticari bilanço kârından büyük olması durumunda uygulama

İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazanç toplamının ticari bilanço kârından büyük olması durumunda, indirimli oran uygulanacak matrah, üretim ve ihracattan elde edilen toplam kazancın ayrı ayrı üretim ve ihracattan elde edilen kazanca oranına göre tespit edilecektir.

İhracattan elde edilen kazancın bir kısmının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ğ maddesi kapsamında indirime konu edilmiş olması durumunda uygulama

 • İhracatçı kurumların hizmet ihracından elde ettikleri kazancın %50’lik kısmının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ğ maddesi kapsamında kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmış olması durumunda, ihracat kazancının indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan kısmı için indirimli oran uygulanmayacaktır.
 • İndirimli oran uygulanacak matrahın hesaplanmasında, indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı, ticari bilanço kârından da çıkartılacaktır.

Üretim veya ihracattan elde edilen kazancın bir kısmının kurumlar vergisinden müstesna olması durumunda uygulama

 • İndirimli oran uygulamasına konu olacak kazancın kurumlar vergisinden müstesna bir kazanç olması durumunda, istisnaya konu üretim veya ihracat kazancı için, indirimli oran uygulanmayacak, indirimli oran uygulanacak matrahın hesabında da istisna kazanç bilanço kârından çıkartılacaktır.

Payları BİST’te işlem görmek üzere halka arz edilen kurumlarda üretim veya ihracattan elde edilen kazançlarda indirimli oran uygulanması 

 • Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların kurum kazançlarına, belirli koşullarla ve belirli bir dönemle sınırlı olarak kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanmaktadır. Bu kurumların ihracattan ve üretimden kaynaklanan kazançlarının bulunması durumunda, öncelikle 2 puanlık indirim uygulanacak, ardından 1 puanlık indirim hesaplanacaktır.

 

Teşvikli yatırımlar nedeniyle indirimli kurumlar vergisi oranı uygulandığı durumda, 1 puanlık indirimli oran uygulaması

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi oranına tabi kazancı olan kurumların aynı zamanda üretim ve ihracattan kaynaklanan kazançlarının bulunması durumunda, öncelikle 1 puanlık indirim uygulanacak, sonrasında ise tespit edilen bu indirimli orana Kanun’un 32/A maddesi kapsamındaki indirim uygulanacaktır.

Genel giderlerin dağıtımı

 • Tebliğde, indirimli oran uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerektiği belirtildikten sonra, bunun mümkün olmadığı durumda müşterek genel giderlerin uygun bir dağıtım anahtarıyla dağıtılması gerektiği açıklanmıştır. Tebliğe göre, indirim kapsamındaki faaliyetlerle diğer faaliyetlerde ortak kullanılan varlıkların amortismanları ise bu varlıkların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılacak, her bir işte kullanım süresi belli değilse amortisman tutarı müşterek genel giderlerle birlikte dağıtılacaktır.

Üretim ve ihracat kazançlarına isabet eden kur farkı ve diğer gelirler

 • Tebliğde, ihracat ve üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirlerin 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirileceği, bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirlerin ise indirimden yararlanamayacağı açıklanmıştır.

Tebliğde ayrıca uygulamaya ilişkin çok sayıda örnek yer almaktadır.

Saygılarımızla.


Ek - Tebliğ

 

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.