Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) 25.02.2023 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

25 Şubat 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğiyle, tecil uygulamasında, 31.07.2023 tarihine kadar yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması öngörülmüştür.

Kapsam

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi çerçevesinde yapılacak tecilde aranacak şartlar Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9) numaralı bölümünde yapılmıştır. Bu bölümün (e) bölümünde, Devlete ait olup, daha önceki maddelerde yer verilen şartların yanında Bakanlık teşkilatınca 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilen amme alacaklarıyla ilgili olarak yapılacak tecil ve taksitlendirmenin şartları sayılmış olup, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” tecil şartı olarak belirlenmiştir. Tebliğe göre, kendilerine tecil ve taksitlendirme yetkisi verilmiş olanlar, yaptıkları tecil ve taksitlendirme işlemlerinde getirilen bu şartı da ihtiva eden örneği Tebliğ ekinde yer alan talimat yazısını kullanarak tecil talebini sonuçlandıracaklar ve bu talimatta yer alan hususları borçluya tebliğ edeceklerdir.

25.02.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğiyle (Seri: B Sıra No: 17) Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in tecille ilgili açıklamaların yer aldığı bölümde yapılan değişiklikle, 31.07.2023 tarihine kadar yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması öngörülmüştür.

Söz konusu tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

//