Yeni Kısa Çalışma Yönetmeliği
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 11.06.2024 tarihli ve 32573 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik kapsamında, 30.04.2011 tarihli ve 279220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

11.06.2024 tarihli Yönetmeliğin;

1.Maddesinde; genel salgın hali de kısa çalışma yapılabilecek nedenler arasına eklenmiştir.

3.Maddesinde; Genel salgın: Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülke çapında veya belirli bir bölgede çok geniş bir alanda yayılım gösterdiği ve işyerlerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar olarak tanımlanmıştır

4.Maddesinde;

Kısa çalışma döneminin kısa çalışma başlama tarihi dâhil üç ayı geçemeyeceği,

Belirlenen kısa çalışma dönemi içerisinde kalması koşuluyla, işveren tarafından her bir sigortalı için uygulanacak kısa çalışma başlama tarihinin farklı olabileceği,

Kısa çalışma döneminin, işyeri için dört haftadan az olamayacağı,

Kısa çalışma başvurusu esnasında işyeri yönünden; işyerinde veya işyerinin bir bölümünde uygulanan kısa çalışma süresi, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte bir oranından az olamayacağı,

Sigortalı yönünden ise kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının kısa çalışma süresi, sıfır olmamak kaydıyla üçte bir oranından daha az belirlenebileceği,

5.Maddesinde;

İşyerinin fiziken doğrudan etkilendiği deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri durumlardan kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin kısa çalışma başvurularında Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu kararının aranmayacağı,

İşyerinin fiziken doğrudan etkilenmediği ancak nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle dolaylı olarak etkilendiği gerekçesiyle yapılan başvuruların İşkur birimi tarafından reddedileceği,

Kısa çalışma uygulanan işyerinde kısa çalışmaya tabi tutulan bir sigortalının, aynı işverene ait diğer işyerine nakli halinde, sigortalının nakledildiği işyerinde kısa çalışmaya tabi tutulabilmesi için nakledildiği işyeri tarafından söz konusu sigortalı için yeni kısa çalışma başvurusunda bulunulması gerektiği,

6.Maddesinde;

Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması ve sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ile son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerektiği,

7.Maddesinde;

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleneceği,

Kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İşkur tarafından ödeneceği,

Kısa çalışma ödeneğinin, uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verileceği, SGK’ya verilen APHB/MPHB ile uyumlu bir şekilde fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresinde, haftalık çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılmış olması kuralının aranmayacağı,

Kısa çalışma döneminde fiili gerçekleşen kısa çalışma sürelerine ilişkin bildirimler ve değişikliklerin, kısa çalışma döneminin son ayına ilişkin APHB/MPHB’lerin verilmesi gereken tarihi izleyen ayın sonuna kadar işverenler tarafından İşkur birimine iletilmesi halinde ödemelerde esas alınacağı,

Birden fazla işyerinde çalışırken, çalıştıkları işyerlerinde kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalılar adına işverenleri tarafından ayrı ayrı bildirilen prim ödeme gün sayılarının toplanacağı, bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar, uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla kısa çalışma ödeneği ödeneceği, ilgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirilmesi halinde, söz konusu ay için kısa çalışma ödeneği ödenmeyeceği,

Kısa çalışma uygulanacak kısmi süreli çalışan sigortalılar için kısa çalışma süresi, sigortalının kısa çalışma döneminden önceki haftalık normal çalışma süresinden fazla olamayacağı,

İşyerinde iş sözleşmesi askıda olan sigortalı adına kısa çalışma talebinde bulunulabilmesi için söz konusu sigortalının kısa çalışma başlama tarihi veya öncesinde işe başlatılmış olması gerektiği,.

İşvereni tarafından aynı işyerinden, aynı gerekçeyle, aynı sigortalı için birden fazla kısa çalışma başvurusu yapılması halinde sigortalının kısa çalışma hak sahipliğinin, sigortalının ilk başvurudaki kısa çalışma başlangıç tarihi esas alınarak inceleneceği,

Kısa çalışma ödeneğinin, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödeneceği, ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yetkili olduğu,

Kısa çalışma ödeneğinin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağı, nafaka borçları dışında onda birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir veya temlik edilemeyeceği,

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemelerin, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği, sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemelerin ise, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler hariç, yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edileceği,

9.Maddesinde;

Kısa çalışma ödeneği alanların, kısa çalışmaya tabi tutulduğu işyerinde iş sözleşmesinin sona ermesi, farklı işyerine nakli, iş sözleşmesinin askıya alınması, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması, tutuklanması, hüküm giymesi, yurt dışına çıkması, ölümü hallerinde söz konusu durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla ödenekleri kesileceği veya durdurulacağı ayrıca, geçici iş göremezlik raporu alınması durumunda raporun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneğinin durdurulacağı,

13.Maddesinde;

Yönetmeliğin 1/3/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, Hususları belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Yönetmelik

 

 

//