Yeni Reeskont Oranı
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı %26,75 olmuştur. 

01.09.2023 tarih ve 32296 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında  Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere; 

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %25,75 
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %26,75 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların  değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; 

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının, 
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi  ıskonto hadlerinin, 

uygulanması gerekmektedir. 

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz  oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans  işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.  

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin  reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %26,75 olmuştur. 

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların  reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer  alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar  Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir. 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

Reeskont uygulamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeler, konuya ilişkin kısa bir özet  ve daha önce uygulanan reeskont oranları tablosu

//