Yeni Reeskont Oranı
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliğ 01.04.2024 tarih ve 32507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı %51,75 olmuştur.

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %50,75
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %51,75 olarak yeniden belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;
  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin,

uygulanması gerekmektedir.

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere % 51,75 olmuştur.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla.

Tebliğ

 


 
 

 

//