Hesap İnceleme Komisyonu


Hesap İnceleme Komisyonu; Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 80.maddesi gereğince  Meclis/şube meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında yönetim kurulu üyesi olmayan üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. (en az üç, en fazla 7 kişi) 
 
Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Odamızda Hesap İnceleme Komisyonu 3 kişiden oluşmuştur. 
 
Toplantılarda, Genel Sekreter ve/veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. Her toplantıda hazirun cetveli tutulur ve kararlar bir rapor halinde Meclise sunulur. Odamız Hesap İnceleme Komisyonu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Diğer hükümler Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 80.maddesine istinaden uygulanır.
 
 
Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizanı, bütçe gelir-gider izleme raporu, yıl sonu kesin hesab,kat-i mizan ve bilanço ile her yılını bütçesi,  kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini, bütçe talimatını inceler ve bir raporla meclis onayına sunar.
 
Odamız Hesap İnceleme Komisyonu ayda bir kez Meclis toplantısından önceki hafta içinde Perşembe günü toplanır, bugün Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı tarafından üyelerinde görüşü alınarak öncesine de çekilebilir. Komisyon toplantı tarihindeki değişiklik üyelere ilgili birim tarafından SMS ve/veya telefon ile görüşmek suretiyle bildirilir, toplantı sonrası komisyon görüşünü bir rapor halinde düzenler ve her ayın son pazartesi toplanan oda meclisi onayına sunar.
 
Rapor, her ay yapılan toplantı sonucu iki nüsha olarak düzenlenir bir nüshası Hesap İnceleme Komisyon defterine, Hazirun cetveli ile birlikte yapışır. Diğer nüsha ise Meclis onayına sunulduktan sonra Meclis Karar Defterine yapışarak, Meclis Divanı tarafından imzalanır.
 
 
 
                                      Komisyon Üyeleri
 

                         

                           Levent DUYULER / Komisyon Başkanı  

                         

                          Vedat ULUIŞIK / Komisyon Başkan Yrd.

                       

                       Kayhan DAĞDANAŞAR / Komisyon Üyesi

                         

                       Erman ONATÇA / Komisyon Üyesi

             

 

 

//