Kalite Yönetim Temsilcisi


GÖREVİN TANIMI

Adana Sanayi Odası Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi, güncelleştirilmesi ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde tüm birimlerle koordineli olarak gerçekleşmesini sağlar. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Oda Kalite Yönetim Sistemi için; referans standarda göre gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak, takibini yapmak.
 2. Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların tutulması, takibi, tüm kayıtların kontrolü, onayı, dağıtım ve denetimi konularını ilgili prosedürlerde belirtildiği gibi takip etmek,
 3. Oda kalite yönetim ve akreditasyon sistemi standartlarının gerektiği tüm çalışmaları etkin ve verimli şekilde yürütmek, iyileştirmek, sonuçları üst yönetime raporlamak,
 4. Üyelere yönelik yıllık eğitim programının oluşturulması amacıyla üye eğitim ihtiyacı belirleme anketinin hazırlanması, anket sonuçlarına göre eğitimleri belirlemek ve gerekli eğitim organizasyonlarını gerçekleştirmesini sağlamak,
 5. ISO 9001:2015 / 9.2 İç Tetkik maddesi ve 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi maddeleri kapsamında gerekli hazırlıkları ve yapılması gereken işlemleri sonuçlandırmak,
 6. AİK (Akredite İzleme Komitesi) toplantılarına gündem hazırlamak, üyelerin toplantılara katılımlarının sağlamak, kararları deftere işlemek,
 7. Toplantı kararlarını ve sorumluluklarını takip ederek, uygunsuzlukların giderilip giderilmediği konularında yönetime rapor vermek,
 8. Kalite politikasının odanın her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasının teminini sağlamak, yeni işe alınan personele oryantasyon programı uygulanmasını sağlamak, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli eğitimleri organize etmek,
 9. Oda bünyesinde düzenlenen toplantı ve etkinliklerin organizasyonuna destek vermek,
 10. Gerçekleştirdiği tüm hizmetleri Oda Kalite Standartlarına uygun ve üst birim amiri ile koordineli şekilde yürütmek,
 11. Oda bünyesindeki tüm birimler ile etkin ve verimli bir iş birliği içinde hareket etmek, gerekli desteği sağlamak,
 12. TOBB Akreditasyon Sisteminin oda içerisinde etkin uygulamasını takip eder, bu kapsamda verilen görevleri yerine getirir.
 13. Genel Sekreterlik tarafından verilecek görev tanımı içerisinde olmayan her türlü görevi yürütmek,
 14. Birimine ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/72-73-74. maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında Genel Sekretere bilgi sunar.

Kalite Yönetim Temsilcisinin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//