Sicil


GÖREVİN TANIMI

Odamıza üye kaydı ile kayıtlı üyelerin sicil işlemlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak, sicil hizmetlerini ISO standartlarına uygun hale getirmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Oda Sicil Birimi, aşağıda maddeler halinde yazılı görevlerin tamamını İdari-Mali Hizmetler ve Mesleki Eğitim Birimi koordinatörlüğünde düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlar.
 2. Oda sicil birimi, yeni kayıt için başvuran firmaların kayıt işlemleri için gerekli belgeleri tamamlar (zorunlu belgeler, firma ziyareti ve resimler) Genel Sekreter ve ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin bilgisi dahilinde Yönetim Kurulu Toplantısına sunar.
 3. Yönetim Kurulu tarafından kaydı onaylanan firmaya yazılı kayıt bilgisi tebligatı göndererek kayıt ücretinin tahsilatını sağlar.
 4. Odaya kayıtlı firmaların, terkin, askı, nace vb. değişiklik durumlarını takip ederek, Yönetim Kurulu Kararı ile sistemde güncellemek, ilgili üyeye tebligat ile bildirimini yapmak,
 5. Mevcut üyelerdeki değişiklikleri (hisse devirleri, adres değişiklikleri, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımları, unvan değişikliği, yetki değişikliği vb.) Ticaret Sicili Memurluğu kayıtlarını dikkate alarak güncel biçimde düzenler.
 6. Kanunlar çerçevesinde odamıza kaydolması gereken potansiyel sanayici firmaların takibini yaparak kayıtlarını sağlamak,
 7. Diğer odalarla ortak olan üyelerimizin sayısını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 8. Odaya kayıtlı firmaların sicil dosyalarını arşivlemek ve her an kullanıma hazır tutmak,
 9. Odaya kayıtlı üyelerin, şahıs, kurum ve kuruluşların sicil işlemleriyle ilgili bilgi ve belge taleplerini karşılamak,
 10. Talep gelmesi halinde, rayiç fiyat tespiti ile faturaların rayice uygunluk tespitlerini ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırmak
 11. Oda aidat tahakkuklarını yapmak, aidat bildirimlerini üyelere zamanında göndermek, Oda’ya borçlu oldukları meblağları ödeyemeyenler hakkında icra takibatının yaptırılmasını sağlamak ve her yıl Ocak ayında askı işlemlerini gerçekleştirmek,
 12. Oda Organ seçimleri işlemlerini yürütmek, seçim sonrası organ üyeliklerinde oluşan her türlü değişikliği takip etmek ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak,
 13. Resmi Gazetede, yasaklılar bölümünde bulunan firmaların takibini yapmak, yasaklı olmayan firmalara İhale Durum Belgesi düzenlemek,

Sicil Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//